top of page

Służba Więzienna z funkcjonariuszami Policji realizuje program resocjalizacyjnyNa terenie Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie realizowany jest program resocjalizacyjny "Przemoc w rodzinie – przeciwdziałanie". W jego ramach fordońska jednostka podjęła współpracę z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Wspólne działanie służb ma jeden cel - zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz ich eskalacjom przez sprawców przemocy wobec członków rodziny.

Przemoc w rodzinieOchrona rodziny jest uregulowana w różnych aktach prawnych, począwszy od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  , która w art. 18 stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Problematyka ta jest unormowana w Kodeksie karnym, także w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  , Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , przede wszystkim w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale także innych regulacjach międzynarodowych oraz aktach wykonawczych.


Edukacja

Punktem odniesienia i edukacji osadzonych jest omówienie przepisów w tym w szczególności znaczenia art. 207§1 Kodeksu karnego ”Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5." oraz omówienia, na czym polega realizacja procedury "Niebieska Karta" przez policję oraz Zespół Interdyscyplinarny i grupę roboczą zgodnie z ustawą.


Program edukacyjny „Przemoc w rodzinie - przeciwdziałanie” kierowany jest do wszystkich osadzonych, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w takim spotkaniu edukacyjnym z policjantami. Program ma umożliwić nabycie podstawowej wiedzy na temat przepisów prawa oraz rodzajów pomocy jakie oferuje się rodzinom, gdzie występuje przemoc. Wiedza na temat zjawiska przemocy oraz korzystania ze wsparcia instytucjonalnego i społecznego jest fundamentem pomocy. Dlatego uświadomienie potrzeby podjęcia działań jakie mogą zmierzać do przeciwdziałania przestępczości w rodzinie są ważnym elementem edukacji osadzonych.


Profilaktyka i przeciwdziałanie

Edukacja osadzonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma na celu kształtowanie ich postaw społecznie pożądanych poprzez stymulowanie rozwoju struktur poznawczych, wyposażenie ich w nowe, społeczne kompetencje, wzbudzanie w skazanych poczucia własnej wartości i chęci pomocy innym. Ponadto zwiększenie świadomości skazanych na temat agresji i przemocy w rodzinie na pewno przyczyni się do uwrażliwienia na krzywdę innych.

Tekst: st.szer.Monika Karska Zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

58 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page