top of page

Remondis dostał pozwolenie na budowę instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych


Wydana została decyzja zezwalająca na rozpoczęcie prac budowlanych przy modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych spółki Remondis, która ma przyczynić się do wyeliminowania uciążliwości zapachowych we wschodniej części Bydgoszczy. Miasto Bydgoszcz wspólnie z mieszkańcami zabiegało o jak najszybsze unowocześnienie tego obiektu.


Wydział Administracji Budowlanej zatwierdził projekty zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla firmy Remondis sp. z o.o. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony 17 sierpnia br., a wydana 6 grudnia br. decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna 3 lata od momentu jej uprawomocnienia, zatem termin rozpoczęcia robót budowlanych jest zależny od Inwestora.

Pozwolenie obejmuje zmianę dotychczasowego użytkowania obiektów zlokalizowanych przy ul. Inwalidów 45 w Bydgoszczy. Inwestor, spółka Remondis w ramach zadania planuje hermetyzację i modernizację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Hermetyzacja odpadów będzie polegała na zamknięciu procesów związanych z przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych i innych wewnątrz szczelnych hal technologicznych wyposażonych w system wentylacji i oczyszczania powietrza z substancji złowonnych.

Powierzchnia projektowanych obiektów wynosi ponad 12 tys. metr. kwadrat. 6 tys. metr. kwadratowych zajmie hala magazynowa, a ponad 3,3 tys. metr. kwadr. h hala przygotowania wsadu. W ramach zadania powstaną także hala sortowni, mniejsze hale magazynowe, sterownia oraz pompownia.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje hermetyzację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez:

- hermetyzację wiaty kompostowni pryzmowej poprzez zabudowę ścian,

- budowę hali nad placem manewrowym tzw. hali przygotowania wsadu dla celów magazynowania, rozdrabiania i przesiewania odpadów, załadunku i rozładunku odpadów oraz przemieszczania ich pomiędzy poszczególnymi procesami,

- budowę nowej hali sortowni wraz z linią mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności 50Mg/h w miejsce istniejącej hali i linii sortowniczej pomocniczej (małej),

- przebudowę istniejącej hali magazynowej odpadów kuchennych i ulegających biodegradacji w celu zespolenia jej z projektowaną halą nad placem operacyjnym,

- wyposażenie nowych hal oraz hali kompostowni pryzmowej w układy wentylacji wraz z oczyszczaniem odprowadzanego powietrza.

Modernizacja i hermetyzacja instalacji jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Siernieczka w związku z występującym problemem uciążliwych zapachów. Remondis, składuje odpady w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów na podstawie pozwolenia wydanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


(gaz)


#InfoProstoDlaWas

58 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page