top of page

Powstanie trzeci pas ruchu autostrady A1 pomiędzy Toruniem i Włocławkiem?


Wraz z budową drogi ekspresowej S10 łączącej Szczecin z Warszawą, a także Centralnego Portu Komunikacyjnego, niezbędne będzie poszerzenie 35 km autostrady A1 pomiędzy Toruniem i Włocławkiem o trzeci pas ruchu. W ogłoszonym dziś przetargu GDDKiA szuka wykonawcy dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji środowiskowej (DŚU) dla rozbudowy A1.Pierwszy przetarg, ogłoszony jesienią ubiegłego roku, zakończył się unieważnieniem postępowania. Powodem było znaczne przekroczenie przez oferenta kwoty budżetu przeznaczonego na realizację zadania. W wyniku szczegółowej analizy złożonej oferty oraz ryzyk, mogących mieć wpływ na wycenę, wprowadzonych zostało szereg zmian w ponownie ogłoszonym przetargu.


Z opisu przedmiotu zamówienia wykreślono obowiązek opracowania mapy do celów projektowych na całym zakresie zadania (wykorzystane zostaną mapy niezbędne do wniosku o wydanie DŚU). Analizy, dotyczące stanu istniejącej nawierzchni drogowej, przygotowane zostaną w oparciu o wyniki badań dostarczone przez GDDKiA. Wprowadzone zmiany w postępowaniu dotyczą również założeń do organizacji ruchu na czas budowy oraz wymaganego doświadczenia wykonawcy.


Zadaniem przyszłego wykonawcy, będzie opracowanie materiałów do wniosku o DŚU dla poszerzenia autostrady A1. Uzyskanie tej decyzji otworzy drogę do realizacji zadania. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.


W styczniu 2022 roku Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji obejmujący proces przygotowawczy dla poszerzenia autostrady A1. Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady. Umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycja przyczyni się także do dostosowania parametrów technicznych A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu, spowodowanego m.in. przejęciem w przyszłości ruchu relacji Szczecin - Warszawa na obecnej autostradzie A2, przez drogę ekspresową S10.

Prognoza ruchu wykonana w ramach Studium korytarzowego niezbędnego do budowy S10 (na odcinku A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej) wykazała średnie natężenie w 2050 r. w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. poj./dobę. 


(gaz)


Fot.:GDDKiA


#InfoProstoDlaWas

61 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page