top of page

Bydgoszcz w wizjach urbanistów. Chcą harmonijnego rozwoju miasta [WIZUALIZACJE]

Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła projekt aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy. Wprowadzono do niego część uwag zgłaszanych przez mieszkańców w czasie długich konsultacji. Zaktualizowane studium na terenach mieszkaniowych zabezpieczy zdecydowanie więcej terenów pod zieleń. Ostateczną decyzję o przyjęciu zaktualizowanego dokumentu podejmą radni.- Studium to główny dokument kreujący politykę przestrzenną całego miasta, który diagnozuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego. Zakończyliśmy prace nad jego aktualizacją. Został on poddany dwukrotnym konsultacjom, które były okazją do wprowadzania zmian i dyskusji z mieszkańcami. Posiadając spójny i aktualny dokument możemy podejść systemowo do zagadnień związanych z np. ochroną środowiska, dziedzictwa kultowego i zabytków, systemów transportowych , czy uporządkowania infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej itp. Należy podkreślić, że zapisy studium nie są wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzję o przyjęciu studium podejmą radni - mówiła podczas konferencji prezentującej założenia zaktualizowanego dokumentu dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna Rembowicz-Dziekciowska.


Stary Fordon równie cenny jak Stare Miasto


Zapisy studium w sposób szczególny ochronią obszary śródmiejskie w centrum Bydgoszczy oraz w Starym Fordonie. Mają umożliwiać podnoszenie rangi tych terenów, lepiej chronić obiekty zabytkowe i zatrzymać proces wyludniania. Sprzyjać ma temu wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej. Równocześnie lepiej chroniony ma być krajobraz miasta m.in. poprzez ochronę panoramy Starego Fordonu, punktów widokowych na Stare Miasto, dostosowanie gabarytów nowej zabudowy do istniejącej tkanki miasta. Najwyższa zabudowa lokowana ma być pomiędzy ulicami Fordońską i Kamienną.


Nowa zabudowa i tereny pod rozwój


Studium umożliwi też wprowadzanie nowej zabudowy w różnych standardach i lokalizacjach. Urbaniści zwracali uwagę, by udostępniane tereny miał dobry dostęp do komunikacji, usług, terenów zielonych i wykorzystywały jeśli to możliwe istniejące uzbrojenie. Aktualizacja studium da możliwość wprowadzania zabudowy mieszkaniowej m.in. na osiedlu Bydgoszcz wschód, które straciły charakter produkcyjny. Studium umożliwi też w przyszłości lokowanie zabudowy mieszkaniowej na górnym tarasie Fordonu, Prądach i Jachcicach po poligonie.

Studium zabezpieczy też nowe tereny aktywności gospodarczej. To przede wszystkim obszary położone wokół Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego pomiędzy ulicami Nowotoruńską i obwodnicą. Utrzymany został produkcyjny charakter terenów w rejonie Rynkowa przy torach kolejowych oraz Osowej Górze. Studium określa także na tych terenach minimalny poziom tak zwanych powierzchni biologicznie czynnych. Projekt dokumentu uwzględnia też możliwość budowy portu intermodalnego w Emilianowie i portu w Łęgnowie. Wygaszany stopniowo będzie produkcyjny charakter terenów w rejonie osiedli Bydgoszcz Wschód, Siernieczek i Brdyujście.


Więcej zieleni


System przyrodniczo –rekreacyjny będzie bazować na zwartych terenach zieleni oraz terenach wokół Brdy i Kanału Bydgoskiego. Studium uwzględnia zazielenianie ciągów komunikacyjnych – przede wszystkim tworzenie alei oraz tworzenie wzdłuż rzeki ciągów pieszo-rowerowych. Studium ma zabezpieczać również dostęp do rzeki. W porównaniu z poprzednim dokumentem zaktualizowane studium zdecydowanie lepiej chroni zieleń między innymi na Kapuściskach, Błoniu i w Nowym Fordonie. Tylko w obszarze zawartym pomiędzy ulicami Rejewskiego- Akademicką – gen. Andersa i torami kolejowymi, obecnie obowiązujące Studium przewiduje około 10 hektarów terenów zieleni, podczas gdy projekt nowego studium przewiduje aż 65 hektarów. Warto podkreślić, że dla terenów mieszkaniowych wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustalono na bardzo wysokim poziomie 40%. Studium uwzględnia też dostosowanie miasta do zmian klimatu. Zabezpiecza tak zwane kanały napowietrzające i strefy regeneracji powietrza, retencjonowanie wód, uwzględnia możliwość powstawania farm fotowoltaicznych.


Strefy dla pieszych w ścisłym centrum


Studium zabezpiecza też tereny pod zmiany i rozwój systemu transportowego. Zredukowana po wybudowaniu obwodnicy zostanie ranga ulic takich jak Wyszyńskiego, Jana Pawła II i Wały Jagiellońskie. Niezmiennie rekomendowane przez urbanistów jest powstanie m.in. wschodniej obwodnicy miasta od węzła Lotnisko w kierunku ul. Chemicznej i Fordonu oraz ulicy Ciszewskiego, która zdejmie ruch z ul. Pod Skarpą w Nowym Fordonie. Studium przewiduje konsekwentnie ograniczanie ruchu w ścisłym centrum miasta. Docelowo planowane jest stworzenie wokół placu Teatralnego, a także części ul. Poznańskiej strefy z preferowanym ruchem pieszych. Będzie to możliwe po rozbudowaniu trasy WZ, wybudowaniu ul. Nowomazowieckiej i przebudowie ul. Grudziądzkiej.


Czym jest studium?


Studium to główny dokument kreujący politykę przestrzenną całego miasta, który diagnozuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego. Posiadając spójny i aktualny dokument możemy podejść systemowo do zagadnień związanych z np. ochroną środowiska, dziedzictwa kultowego i zabytków, systemów transportowych , czy uporządkowania infrastruktury wodno-ściekowej , energetycznej itp. Należy podkreślić, że zapisy Studium nie są wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt Studium, stanowić będzie zmianę obecnie obowiązujących regulacji.


Warto wiedzieć:

  • Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym ogólne zasady zagospodarowania przestrzennego.

  • Studium nie jest aktem prawa miejscowego (nie stanowi podstawy dla realizacji inwestycji).

  • Według orzecznictwa, Studium nie jest wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  • Plany miejscowe sporządza się zgodnie z zapisami Studium.


(gaz)


Źródło: UMB

Wizualizacje: Miejska Pracownia Urbanistyczna

#InfoProstoDlaWas

70 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page